Formulař OSA

Dokument OSA                                           DOWNLOAD

číslo programu:
 

OSA – Ochranný svaz autorský
pro práva k dílům hudebním (dále jen OSA)
Čs.armády 20, 160 56 Praha 6,p.schr.100,
IČ : 63839997
Občanské sdružení reg. u MV ČR dne 22.1.1996, č.j.:II/s-OS/1-29 038/96-R
tel.: 220315111, fax: 220315311,  e mail: osa@osa.cz
                                                                    
Návrh na uzavření licenční smlouvy podle § 46 a 101 autorského zákona č. 121/2000 Sb. –
ŽÁDOST o svolení k užití hudebních děl s textem nebo bez textu autorů zastupovaných OSA
                                    
                                  ŽIVÉ VEŘEJNÉ HUDEBNÍ PRODUKCE 
A) Provozovatel (pořadatel)

Název, jméno (včetně právní formy):
IČ :
Telefon:
 
Adresa:
Zastoupený:
 
Žádám o svolení k užití hudebních děl s textem nebo bez textu z repertoáru OSA při hudebních produkcích
za níže uvedených podmínek
 
B) Místo konání hudební produkce
Název a adresa provozovny nebo místa konání: *
 
C) Údaje o produkci
Datum konání
(nebo období od – do)
Produkce bude
opakována ve dnech *
Hodina
od – do
Kapacita
místa konání
Ceny všech druhů vstupného
  (včetně DPH)
 
Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne
 
 
 
     Název produkce :
Počet produkcí celkem:
* pokud se produkce neopakují pravidelně nebo se konají na různých místech přiložte prosím seznam obsahující podrobné informace
 
D) Účinkující
Jméno interpreta, název souboru:
Počet účinkujících (pouze u koncertů vážné hudby):
 
 
E) Druh produkce (zakroužkujte prosím):
 1. Zábavná hudba k tanci
  7. Karaoke
 2. Zábavná hudba výlučně k poslechu
  8. Cirkusové a varietní představení
 3. Vážná hudba
  9. Obřady (svatby, pohřby atd.)
 4. Kurzy tance (prodloužené, věnečky, závěrečné)**
10. Divadelní a kabaretní vystoupení
 5. Módní přehlídky
11. Ostatní (vypište prosím)
 6. Soutěže (např.taneční, kadeřnické)
 
 **údaje o lekcích kursů tance vyplňte prosím, na zvláštním tiskopise      
 
o    Zavazuji se, že hudební díla budou provozována v souladu s autorským zákonem a poskytnutou licencí.
o    Zavazuji se, že uhradím autorskou odměnu podle podmínek platných sazebníků OSA, se kterými jsem se seznámil.
o    Repertoárový list - program produkce s uvedením jmen autorů a názvů skladeb je povinnou součástí této žádosti. Beru
       na vědomí, že nedodáním programu ztrácím nárok na poskytnutí slev závisejících na jeho předložení.
o    Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé a žádost nebyla sepsána pod nátlakem.
 
                                                                                                                                                                                                                                                V ……………………………..…..          dne ………………….                                  _­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________
                                                                                                                                                    podpis a razítko provozovatele nebo osoby
                                                                                                                                          oprávněné za provozovatele jednat
Nevyplňujte prosím, pouze pro potřeby OSA
číslo konta
číslo smlouvy
číslo faktury
autorská odměna
datum splatnosti
 
                                              
                                                    Repertoárový list - program produkce
                                       Seznam skladeb, které budou při produkci užity
V případě, že účinkující poskytli seznam hudebních děl, která budou užita při produkci, potvrzený vedoucím hudebního souboru, popřípadě jinou odpovědnou osobou, je možné tento seznam přiložit k žádosti (není nutné vyplňovat seznam skladeb na tiskopise).
V souladu s ustanovením § 100 odst. 6 autorského zákona č.121/2000 Sb. je nutné uvést seznam skladeb
i v případě, že budou užita díla autorů nezastupovaných OSA.
 
Název díla:
Skladatel/textař:
Název díla:
Skladatel/textař:
 1.
 
Nestačí-li tento tiskopis pro uvedení všech provozovaných skladeb, pokračujte prosím na dalším formuláři žádosti nebo na dalších volných listech.
 
 
 
V …………………………. dne …………………                                     ………………………………………………….                 
                                                                                                                                                                             podpis odpovědné osoby
                                                                                                                                       
Zašlete mi prosím ……. kusů žádosti OSA na živé hudební produkce.    
Zašlete mi prosím ……. kusů žádosti OSA na produkce s reprodukovanou hudbou  (užití reprodukované hudby).                                                                         
                                                                                                                                                                                             
Regionální pracoviště:
OSA Brno Bašty 8
602 00 Brno                                                               Pobocka_Brno@osa.cz                     tel. 596 113 609-11
OSA Ostrava Zahradní ul. 10                             Pobocka_Ostrava@osa.cz               tel. 353 234 834
702 00 Ostrava
OSA Karlovy Vary Na vyhlídce 53                 Pobocka_K.Vary@osa.cz                   tel. 386 359 906-8
360 01 Karl.Vary
OSA Č.Budějovice Senovážné nám. 2        Pobocka_C.Budejovice@osa.cz    tel. 569 424 080
370 21 C.Budějovice
OSA Havl.Brod Na Ostrově 28                          Pobocka_Havl.Brod@osa.cz             tel. 495 534 891
580 01 Havl.Brod
OSA Hr. Králové Hořická 974                            Pobocka_HradecK@osa.cz               tel. 412 514 494
500 02 Hr.Králové 2
OSA Děčín Labská 691/23                                 Pobocka_Decin@osa.cz                     tel. 542 215 788-9
405 02 Děčín